Birinji Hazar ykdysady forumy hakyndaky umumy maglumat

Dünýädäki iň uly yklymiçi suw howdany bolan Hazar deňziniň huhuk derejesini resmileşdirmek prosesi 1996-njy ýylyň noýabrynyň başynda Aşgabatda Hazarýaka döwletleriniň daşary işler ministrleriniň ilkinji duşuşygynda başlandy. Hazarýaka döwletleri tarapyndan esasy resminaman...

Dowamyny oka

Birinji Hazar ykdysady Forumyny geçirmegiň konsepsiýasy

1. Birinji Hazar ykdysady Forumynyň (mundan beýläk - Forum) geçirilýän ýeri – Türkmenbaşy şäheri, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagy. 2. Forumyň geçirilýän wagty – 2019-njy ýylyň 12-nji awgusty. 3. Forumyň işiniň guramaçylyk we maglumat-tehniki üpjünçiligini Türkme...

Dowamyny oka

Birinji Hazar ykdysady forumynyň hormatly gatnaşyjylary

- HYF gatnaşmaga isleg bildirýänler üçin düzgünler. 1. Möhürlenen we gol çekilen resmi blankda ýazylan haty cef.avaza.2019@gmail.com elektron salgysyna ugratmagyňyzy haýyş edýäris. Bu hatda gatnaşyjynyň wezipesi we kontakt belgileri görkezilen bolmaly. 2. Bu hata pasportyň reň...

Dowamyny oka