Maslahata Gatnaşyjylary bellige almagyň onlaýn görnüşi

* Hemme ýerlikler doldurylmagy hökmandyr


** Suratyň we pasportyň nusgasynyň skanerden geçirilen görnüşini ýüklenilmegi hökmandyr

Men, aşakda gol çeken, Türkmenistanyň Hökümetiniň Awazada geçiriljek maslahata çakylygyny kabul edýärin we Türkmenistanyň Hökümetiniň aşakda görkezilenler boýunça jogapkärçilik çekmejekdigine öz razylygymy tassyklaýaryn:


  • Meniň ätiýäçlandyrma, lykmançylyk hasaplary we hassahana üçin sarp eden islendik çykdajylarym üçin;
  • Ölüm, maýyplyk ýa-da ýarawsyzlyk ýagdaýynda öwez haky üçin;
  • Şu maslahat bilen baglylykda Türkmenistana barýan we gaýdan hem-de bolýan wagtymda şahsy zatlarymyň ýitmegi ýa-da zaýalanmagy üçin.

Men şeýle hem maslahatyň geçirilýan döwründe Türkmenistanda bolýan wagtymda maksatnamada göz öňünde tutulmadyk başga syýasy we söwda işlerine gatnaşmakdan saklanmak hakyndaky şert bilen razylaşýaryn.